سامانه ثبت نظرات و مشکلات مراکز آموزشی

ثبت نظرات و مشکلات مرکز آموزشی

  • مشخصات فردی

  • در صورت داشتن راهکار حل مشکلات در این قسمت درج نمایید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, docx, doc.